Grupy Interwencyjne

Grupy Patrolowo-Interwencyjne (stacjonujące w tzw. samochodach patrolowych) wyposażone w środki łącznośći oraz środki przymusu bezpośredniego tj.: broń krótką gazową, pałki wielofunkcyjne typu tonfa, kajdanki, miotacze gazu itp.,

doskonale wyszkoleni licencjonowani pracownicy, których sprawność oraz znajomość odpowiednich technik ochrony poddawana jest cyklicznym ocenom


" W skrócie - od monitorowania sygnałów do uruchomienia grupy interwencyjnej"

Szczególnie skutecznym i najtańszym środkiem zabezpieczenia mienia jest tzw. system monitoringu, oparty na profesjonalnych systemach alarmowych i wyspecjalizowanych grupach interwencyjnych.

W skład systemu monitoringu wchodzą nowoczesne układy elektronicznej, radiowej i przewodowej transmisji sygnałów oraz zbiorczych stacji komputerowych, przekazujących napływające z terenu informacje ze stref dozorowanych do stacji monitorowania. Informacje te są automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane grupom interwencyjnym ze wskazaniem obiektów, w których nastąpiło poruszenie dozorowanych stref.

Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w godzinach szczytu w czasie nie dłuższym niż 15 minut, natomiast w godzinach nocnych do 10 minut. Jednocześnie operator zbiorczych stacji komputerowych może natychmiast przekazać odebrane informacje służbom specjalnym, takim jak: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Pogotowie Gazowe. W zależności od systemów zainstalowanych u użytkowników, napływające z terenu do zbiorczych stacji komputerowych informacje mogą mieć różnorodny charakter. Mogą one sygnalizować:

- napad, gdy użytkownik systemu wyzwoli przycisk antynpadowy stacjonarny lub przycisk przenośnego układu radiowego,

- włamanie, sabotaż,

- pożar, zalanie wodą, ulatnianie się gazu,

- konieczność udzielenia pomocy medycznej.